Vedtægter

Senest revideret på ordinær generalforsamling marts 2024

§ 1 Navn og stiftelse

Klub 13 MC blev stiftet 26.11.88. På generalforsamlingen den 14.04.1996 blev navnet ændret til Maine Coon Klubben – Danmark. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 Samarbejde og tilslutninger

Pkt.1 Maine Coon Klubben – Danmark er en specialklub tilsluttet Felis Danica og er underlagt Felis Danicas love og vedtægter for specialklubber.

Pkt. 2 Specialklubben og dens medlemmer samarbejder kun med medlemmer af World Cat Congress (WCC) når det drejer sig om racekatte. Specialklubben kan i øvrigt samarbejde med organisationer, som arbejder for at skabe et bedre dyreværn generelt.

§ 3 Formål

Pkt. 1 Bevare Maine Coon-racen samt arbejde for at Maine Coon-katten kun bliver brugt til ren raceavl, hvorved menes, at der ikke bruges andre racer for at forbedre type og farve på Maine Coon, ligesom Maine Coon ikke må benyttes ved forbedring på andre racer.

Pkt. 2 Gennem oplysning, rådgivning og samarbejde, at fastholde den racetypiske Maine Coon, så racen ikke bliver offer for avl i en retning som vil medføre ændring af den skrevne standard.

Pkt. 3 Gennem samarbejde, at oplyse om arvelighed, arvelige sygdomme og defekter.

Pkt. 4 Udbrede kendskab til racen.

§ 4 Medlemskab.

Pkt. 1 Medlemskab i klubben kan opnås af alle med interesse for Maine Coon, enten som enkeltmedlem, husstandsmedlem eller killingekøber.

a: Medlemmer af Maine Coon Klubben – Danmark, er ved opdræt forpligtet til at være medlem af en klub, under et FIFé-medlem.

Pkt. 2 Medlemskabet er at regne fra indbetalingsdatoen af kontingentet og frem til 31.12.

Pkt. 3 Medlemskabets ophør sker enten ved skriftlig udmeldelse eller ved manglende indbetaling af kontigent.

Pkt. 4 Et medlemskab kan tages op til revision, hvis et medlem handler i strid med klubbens love. En simpel flertalsbeslutning fra bestyrelsen kan i så fald suspendere et medlem med øjeblikkelig varsel og sagen skal forelægges på den førstkommende generalforsamling. Endelig eksklusion kan kun foretages på en generalforsamling og med en flertalsbeslutning på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Pkt. 5 Ligeledes kan bestyrelsen fratage medlemmer deciderede opdrætterprivilegier som brug af opdrætterliste og killingeliste, hvis et medlem har uafklarede forhold ift. Felis Danica, og klubben informeres herom af Felis Danica eller en hovedklub under Felis Danica.

Pkt. 6
Et udvalgsmedlem eller bestyrelsesmedlem, der modarbejder klubbens formål og vedtægter eller som ved adfærd skader klubben, kan udelukkes fra udvalgs-/bestyrelsesarbejde ved simpel flertalsbeslutning i bestyrelsen. Hvis medlemmet fremsætter begæring herom, skal bestyrelsens beslutning prøves på førstkommende generalforsamling. Her kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer til konfirmering af bestyrelsens indstilling

§ 5 Ordinær generalforsamling.

Pkt. 1 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned, og der skal indkaldes skriftligt mindst 3 uger før. Med indkaldelsen skal følge dagsorden med evt. indkomne forslag, samt bestyrelsens årsberetning, herunder revideret regnskab.

Pkt. 2 Stemmeret forudsætter 2 mdr. umiddelbart forudgående medlemskab af klubben.

Pkt. 3 Der gives en stemme pr. hovedmedlem og 1 stemme pr. husstandsmedlem. En husstand kan max have 2 stemmer.

Pkt. 4 Medlemmer som ikke er i stand til at være til stede på generalforsamlingen kan stemme ved fuldmagt. Af fuldmagten skal fremgå tydeligt, ved navns angivelse, til hvem fuldmagten er givet, samt tydelig datering. Man kan højst stemme for 2 medlemmer ved fuldmagt. Dog undtaget ved § 4 pkt. 4 og § 13.

Pkt. 5 Indstilling af kandidater til bestyrelsen kan ske på generalforsamlingen.

Pkt. 6 For at være valgbar til bestyrelsen samt at have stemmeret kræves at medlemmet er fyldt 18 år.

Pkt. 7 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Forslag kan sendes pr. almindelig post, kuverten mærkes med “Forslag til GF” . Eller sendes via mail, i emne skrives “Forslag til GF” . Forslaget kan anses som modtaget, når kvittering fra formanden er modtaget.

Pkt. 8 Ændringer i foreningens love og målsætninger afgøres med mindst 2/3 flertal. Andre forslag afgøres ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed bortfalder forslag.

Pkt. 9 Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Generalforsamlingens åbning.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmetæller og referent.
4. Bestyrelsens årsberetning.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
6. Fremlæggelse af budget
7. Fastsættelse af kontigent, jf. § 9.
8. Fremsatte forslag fra medlemmer og bestyrelse.
9. Valg af bestyrelse i henhold til § 7 stk. 1 og 2.
11. Eventuelt

Pkt. 10 Skriftlig afstemning finder sted, blot ET medlem ønsker det.

Pkt. 11 Vedtægtsændringer træder i kraft efter den generalforsamling de vedtages på.

Pkt. 12 Emner der diskuteres under eventuelt kan ikke vedtages, men indskrives i referatet med en bemærkning om at det skal på den næstkommende GF.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Pkt. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet skriftlig anmodning til formanden herom. Indkaldelsesfristen for en Ekstraordinær generalforsamling ønsket af medlemmerne, er 2 uger. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Pkt. 2 Med indkaldelsen følger dagsorden med de præcise punkter der skal behandles samt begrundelsen for den ekstraordinære generalforsamlingens afholdelse

§ 7 Bestyrelsen

Pkt. 1 Sammensætningen. Specialklubbens daglige ledelse udføres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer: kasserer og 3 bestyrelsesmedlem. Derudover vælges 2 suppleanter. Formandsposten besættes ved direkte afstemning på generalforsamlingen, mens bestyrelsen selv fordeler øvrige poster. Kassererposten kan lægges udenfor bestyrelsen, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt for klubben.

Pkt. 1A Tavshedspligt. Alle medlemmer af bestyrelsen, udvalg og arbejdsgrupper for Maine Coon Klubben Danmark – har tavshedspligt.

Pkt. 2 Funktionsperiode. Valg sker for 2 år ad gangen, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, mens kasserer og 1 øvrigt bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Såfremt kassereren vælges udenfor bestyrelsen, vælges i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren vil fortsat være på valg i lige år. Revisor og suppleanter vælges hvert år. Til bestyrelsen kan kun vælges en person fra hver husstand.

Pkt. 3 Funktion. Bestyrelsen leder specialklubben i overensstemmelse med nærværende love og vedtægter, samt generalforsamlingens beslutninger. Der indkaldes skriftligt til bestyrelsesmøder, der ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Mødehyppighed afhænger af behov, men der kan altid indkaldes hvis 3 bestyrelsesmedlemmer udtrykker ønske herom. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder med taleret, men ikke stemmeret. Senest 14 dage efter hvert møde udsendes referat til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

a: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsen er til stede.

b: Forlader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen, indtræder suppleanten med flest stemmer som bestyrelsesmedlem og denne konstituerer sig igen.

c: Forlader et flertal af bestyrelsesmedlemmerne bestyrelsen og de resterende incl. suppleanter ikke skønner at kunne påtage sig bestyrelsesarbejdet på betryggende vis i resten af perioden til næste generalforsamling, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

Pkt. 4 Bestyrelsen er berettiget til at indkalde medlemmer udenfor bestyrelsen til at bistå den i foreningens sager.

Pkt. 5 Et bestyrelsesmedlem skal føre en liste over, hvor klubbens inventar er, og med kvittering fra lånerne.

Pkt. 6 Klubben betaler transporten til og fra et bestyrelsesmøde/generalforsamling. Afregnes faktiske omkostninger, dog maks. med statens laveste takst for kørselsgodtgørelse pr. kørte kilometer. Andre transportudgifter skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen forpligter sig til at begrænse transportudgifterne mest muligt. Kvitteringer skal sendes til Maine Coon Klubben – Danmarks kasserer senest 5 dage efter mødet.

§ 8 Tegningsregel.

Pkt. 1 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

§ 9 Kontingent, økonomi, regnskab, revision.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen og med forskellige beløb for:
a: Enkeltmedlem.
b: Husstandsmedlem.
c: Killingekøber.

Hvis et medlem bliver meldt ind i Maine Coon Klubben – Danmark efter 1. november, betales fuldt kontingent, som dækker indeværende- og kommende år indtil d. 31/12. Dette kan kun opnås forudsat, at medlemmet ikke har været medlem af Maine Coon Klubben – Danmark, de 3 forgangne år.

Pkt. 1 Opdrættere/medlemmer kan foreslå/tilbyde deres killingekøber et medlemskab af Maine Coon Klubben – Danmark til en speciel pris, forudsat at der sammen med indmeldelse, oplyses om opdrætters og købers navn, samt e-mail og FIFé-stambogsnummer* på killingen. Dette kan kun opnås forudsat, at killingekøber ikke har været medlem af Maine Coon Klubben – Danmark, de 3 forgangne år. Indmeldelse af killingekøber skal ske det år, killingen overdrages.

Pkt. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Pkt. 3 Klubbens regnskab følger kalenderåret

Pkt. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Pkt. 5 Alle former for service/medlemsydelser SKAL forudbetales før disse træder i kraft.

Pkt. 6 Klager til klubben skal være skriftlige. Anonyme klager vil ikke blive behandlet.

*FIFé-stambogsnummer menes: Fra Danmark FD LO-nummeret. Eks. fra Norge er det NRR LO-nummeret.

§ 10 Topkatte-liste

Pkt. 1 Klubben har en topkatte-liste.

Pkt. 2 Deltagelse forudsætter 3 måneders umiddelbart forudgående medlemsskab af Maine Coon Klubben – Danmark, regnet fra tilmeldingsfristens udløb. Desuden kræver det, man har indbetalt kontingent for indeværende år.

Pkt. 3 Reglerne for topkattene fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Pkt. 4 Præmierne overrækkes kun ved personligt fremmøde, på udstillingen hvor præmieoverrækkelsen foregår eller på årets generalforsamling. Udstillingen skal foregå på modsatte side af Storebæltsbroen i forhold til generalforsamlingen.

§ 11 Klubben har en privat Facebook gruppe, for klubbens medlemmer. Medlemmer skal selv ansøge om adgang til gruppen.

§ 12 Killingelisten

Pkt. 1 Maine Coon Klubben – Danmark har en killingeliste, hvor alle medlemmer kan annoncere deres killinger og voksendyr, som overholder Fifés avls- og registreringsregler.

Pkt. 2 Killingelisten er tilgængelig online.

§ 13 Klubbens opløsning

Forslag til klubbens opløsning skal optages som et særlig punkt på dagsordenen til generalforsamling. Såfremt forslaget vedtages med kvalificeret flertal 3/4 af de givne stemmer, sendes det til urafstemning, hvor der for stadfæstelse kræves halvdelen af de afgivne stemmer. Ved ophævelse af klubben, skal foreningens protokol, register, kartotek, mv. overdrages Felis Danica. Foreningens økonomiske midler placeres i et pengeinstitut med over opsyn af Felis Danica og fordeles ligeligt efter 2 år, hvis der ikke er oprettet en ny Maine Coon Klub, mellem Min ven katten, Hittekat.dk og Inge’s Kattehjem Glostrup.

Bestyrelsen er forpligtiget til ultimo hvert kalenderår at kontrollere de nævnte organisationer, er aktive.